Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση <<Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS>

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. 10058/23.10.2020 Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση <<Αγορά και Εγκατάσταση
Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS>>.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης είναι οι επαγγελματίες αλιείς
που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς
τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του
Κανονισμού υπ’αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την
αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) .

Χρόνος Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Μέτρο

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η
Παρασκευή 23η Οκτωβρίου 2020. Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) θα δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 που ορίζεται ως
λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής χρηματοδότησης.

Ως μέριμνα προς την κατηγορία των αλιευτικών σκαφών τα οποία δραστηριοποιούνται
ή επιθυμούν κατά δήλωση να δραστηριοποιηθούν στην αλίευση ολοθουρίων και
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση ειδικής άδειας
αλίευσης του ανωτέρω αλιεύματος, μέχρι και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου δεκτές θα
γίνονται αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά για την κατηγορία αυτή. Από την
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όλων των κατηγοριών δυνητικών
δικαιούχων.

Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του
τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις
χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς
συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό ναυποβληθούν.

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα
τηςπρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς
τόπους:

 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων(http://www.alieia.minagric.gr),

 της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (https://alieia.gr),

 της ΚΤΠ ΑΕ (https://www.ktpae.gr),

 του ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr).

Η Πρόσκληση είναι Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓ1

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλ. 213-1300850
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
e-mail :alieia@ktpae.gr

Ε Π
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ