Σχετικά με την εν εξελίξει υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα
ποιότητας» του ΠΑΑ, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 6281/11-12-
2020 (ΑΔΑ: ΨΤΛΛ4653ΠΓ-Β41) Απόφαση Τροποποίησης, με την οποία
παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως τις 29-1-2021 (ώρα
13:00).

Επιπλέον, με την Απόφαση Τροποποίησης επεκτείνεται η δυνατότητα συμμετοχής
στην Πρόσκληση στους ενταγμένους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι
αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος
εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων
που ορίζονται στην Πρόσκληση.