Παράταση προθεσμιών για την επίτευξη ρύθμισης και τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»

Παράταση προθεσμιών για την επίτευξη ρύθμισης και τη δυνατότητα αναστολής
πληρωμής δόσεων δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» –
Παράταση έναρξης εφαρμογής του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή
Δεύτερης Ευκαιρίας.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για  την παράταση
προθεσμιών για την επίτευξη ρύθμισης και τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» και την παράταση έναρξης εφαρμογής του Νόμου για
τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας.
 
Ειδικότερα:

1 ον . Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», για την επιδότηση δανείων 1 ης  κατοικίας των πληγέντων από
τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού: Παρατείνεται κατά 3 μήνες,
δηλαδή έως τις 31.3.2021:

 Η προθεσμία εντός της οποίας οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», έχουν τη
δυνατότητα να ρυθμίσουν, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης δανείων,
τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, οι
δικαιούχοι θα λάβουν την κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου τους,  συνολικής διάρκειας
9 μηνών.

 Η προθεσμία έναρξης καταβολής της κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» οι οποίοι έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά συνεχίζουν να
βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών. Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά και
την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών περί δυνατότητας ένταξης σε πρόγραμμα
αναστολής δόσεων δανείων ή για παράταση της υφιστάμενης αναστολής πληρωμών δανειακών
τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31.3.2021. Σε κάθε περίπτωση, η εννεάμηνη κρατική επιδότηση
του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» μπορεί να ξεκινήσει, το αργότερο, έως την 1 η .4.2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι 26.059 δικαιούχοι του προγράμματος, από τον προηγούμενο μήνα,
επωφελήθηκαν από την πρώτη φάση πληρωμής της κρατικής επιδότησης, η οποία ανήλθε στα
9,9 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση 42.449 δανείων.

Στα τέλη Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να διενεργηθεί η επόμενη καταβολή κρατικής επιδότησης προς τους
δικαιούχους.
  
2 ον . Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας
Παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής του Νόμου, ως εξής:

α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000
ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής
δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1 η .6.2021.

β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική
δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των
700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης
ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1 η .3.2021.
 
Χρήσιμο σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)  www.keyd.gov.gr