Οι ώρες λειτουργίας της πλωτής γέφυρας…

Με την από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας κ. Παναγιώτη Λεονταράκη που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 763, τεύχος Β, της 26ης Φεβρουαρίου 2021 περί «Έγκρισης τροποποίησης/συμπλήρωσης του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας αρ. 19 «Περί κίνησης και λειτουργίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας» (Β’ 37/1993)» καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της πλωτής γέφυρας της Λευκάδας που είναι οι ακόλουθες:

«Κάθε ημέρα, από ώρα 08:00 μέχρι και ώρα 22:00, το άνοιγμα της Πλωτής Γέφυρας γίνεται τα πρώτα δέκα (10) λεπτά κάθε ώρας. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το άνοιγμα της Πλωτής Γέφυρας πραγματοποιείται τα πρώτα δέκα (10) λεπτά των ωρών 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 και 22:00.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»