Νέος Χάρτης Erasmus Για Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2021-2027)

Τον νέο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) που θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο του νέου Προγράμματος Erasmus (2021-2027) απέκτησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συγκεντρώνοντας την ανώτατη βαθμολογία (100/100).

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο, ώστε να συμμετάσχει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης σε δράσεις κινητικότητας ή/και να συνεργαστεί για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η συνάφεια με τη δήλωση ευρωπαϊκής πολιτικής, η συμμόρφωση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης και η εφαρμογή τους, η ποιότητα της διαχείρισης του προγράμματος κ.α. 

Την ευθύνη της σύνταξης της πρότασης, η οποία συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία (100/100), είχε η Επιστημονική Επιτροπή Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο

 Καθηγητή κ. Μηνά Η. Πασχόπουλο, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Ιδρυματικώς Υπεύθυνο για το πρόγραμμα Erasmus 

και τα μέλη: 

κ. Ιωάννη Γκανά, Καθηγητή του Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

κ. Δημήτριο Καργιώτη, Καθηγητή του Τμ. Φιλολογίας  

κα Μαρία Ζουμπούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Μουσικών Σπουδών 

κα Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής

κ. Μιχαήλ Ξένο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Μαθηματικών 

κα Αναστασία Πολίτου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής

κ. Αθανάσιο Σταυρακούδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Οικονομικών Επιστημών 

κα Δήμητρα Σιαμοπούλου, Προϊσταμένη του Τμ. Διεθνών Σχέσεων

Η πρόταση παρουσίασε τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος για το νέο πρόγραμμα Erasmus ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη στρατηγική διεθνοποίησης του ιδρύματος μας. Προσδιορίσθηκαν τα μέτρα που προτίθεται το ίδρυμα να λάβει – κυρίως αναφορικά με την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, τον σχεδιασμό κοινών προγραμμάτων σπουδών, τις συνεργασίες αλλά και τα δίκτυα – προκειμένου να υλοποιήσει και να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές του Χάρτη.

Η πρόταση ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία διαχειρίζεται τη βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του προγράμματος Erasmus από το 1987.