«Μίσθωση ικριωμάτων, αντιστηρίξεων και θολοτύπων» για την Αποκατάσταση-Ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού Κάστρου Ιωαννίνων

Tη σύμφωνη γνώμη της, εξέφρασε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου
«Μίσθωση ικριωμάτων, αντιστηρίξεων και θολοτύπων» της πράξης
«Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο
Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο».

Ο προϋπολογισμός του υποέργου
ανέρχεται σε 372.200 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.