Η απάντηση του κ Περιφερειάρχη στο έγγραφό του Πολιτιστικού Συλλόγου “Πρέβεζα” για βελτίωση της κυκλοφορίας στο δρόμο Πρέβεζα – Μονολίθι

ΘΕΜΑ: Βελτίωση της κυκλοφορίας στον δρόµο Πρέβεζα- Μονολίθι  ΣΧΕΤ: Η µε ηµεροµηνία 16-12 -2020 ε̟ιστολή σας  

Η βελτίωση των οδικών υ̟οδοµών είναι βασική ̟ροτεραιότητα της Περιφέρειας  Η̟είρου και σε αυτή την κατεύθυνση έχουµε συνεχώς στραµµένο το ενδιαφέρον µας.  

Θα ̟ρέ̟ει όµως να γνωρίζετε κι εσείς και τα µέλη σας, ότι οι αρµοδιότητες του κάθε  φορέα είναι σαφώς ̟ροσδιορισµένες και ως εκ τούτου είναι άτο̟ο και άστοχο να  α̟οδίδετε ̟ροκαταβολικά ευθύνες σε αναρµόδιους φορείς για ό, τι ̟ιθανόν συµβεί  στο µέλλον.  

Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας. Πρόκειται  για οδό η ο̟οία ανήκει στα διευρω̟αϊκά δίκτυα, η α̟οκλειστική αρµοδιότητα των  ο̟οίων ανήκει στο Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών και Μεταφορών. Αυτός άλλωστε είναι ο  λόγος ̟ου η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ̟ιέζει συνεχώς το  Υ̟ουργείο για την ̟ροώθηση των έργων ανακατασκευής και βελτίωσης των τµηµάτων  Πάργα – Μεσο̟όταµος (για το ο̟οίο η µελέτη σχεδόν τώρα ολοκληρώθηκε) και για το  τµήµα α̟ό Μεσο̟όταµο µέχρι και την Πρέβεζα.  

Παρά ταύτα, η Περιφέρεια Η̟είρου καταβάλλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για τη  συντήρηση του οδικού άξονα, για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών και ε̟ιβατών  µε την κατασκευή σύγχρονων κόµβων (Φραξύλα, Λασκαράτου, Λυγιά, Βράχο,  Αµµουδιά κ.α.), εκ̟ονεί µελέτη για ̟οδηλατόδροµο και βεβαίως είναι έτοιµη, µόλις  λήξει η εκκρεµότητα µε τις α̟αλλοτριώσεις για την έναρξη της κατασκευής της  ̟αράκαµψης του Αρχαιολογικού χώρου της Νικό̟ολης, η ο̟οία ̟ιστεύουµε ότι θα  συµβάλλει στην γενικότερη κυκλοφοριακή α̟οσυµφόρηση.  

Η ̟ρόκληση ατυχηµάτων και ιδίως θανατηφόρων δυστυχηµάτων είναι µια σκληρή  ̟ραγµατικότητα. Η µείωσή τους είναι υ̟οχρέωση όλων µας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση µ̟ορούµε να συνεργαστούµε, ώστε να τηρείται σε α̟όλυτο  βαθµό ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε να ̟εριοριστούν τα ανθρώ̟ινα λάθη, τα  ο̟οία στις ̟ερισσότερες φορές είναι οι βασικές αιτίες ̟ρόκλησης τροχαίων  ατυχηµάτων.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ