Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (Συνεδρίαση Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου)

Την Παρασκευή 11-12-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης – η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
  του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο.
  Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.000,00
  € με ΦΠΑ.
 2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
  4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ.
  Νεοχωρίου (3 η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά»
  ΠΡΑΞΗ: «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Αμβρακικού
  (νυν Δήμου Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικ. Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου»,
  προϋπολογισμού 1.130.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
  Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου
  οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
  του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και προστασία της επαρχιακής οδού από
  τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
  του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για
  την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του
  Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
  Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ
  & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-04-2021.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
  Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο
  Μύτικα».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
  Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών
  μονάδων στη λωρίδα Σαγιάδας».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας
  Ηπείρου «Αποκατάσταση κοινόχρηστων ταμιευτήρων νερού κτηνοτροφικής χρήσης στο Δ.Δ
  Πεντόλακου (προμήθεια υλικών)».
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
  «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού – Ελληνικό»,
  αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 25-06-2021.
 11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
  του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε.
  Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα-Αμπελοχώρι»,
  προϋπολογισμού € 35.172,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητων σημάτων και
  επισκευή τζογόμετρου βαρέων οχημάτων του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών &
  Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.
 13. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας
  καυσίμων, για το έτος 2020, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των
  νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 14. Έγκριση του Πρακτικού 3 ο /02-12-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών
  κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
  διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
  Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2021, συνολικού
  προϋπολογισμού 877.716,24 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
  διαγωνισμού.
 15. Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της
  Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.
 16. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WASTE RREACT”
  (Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions
  through cross-border activities) του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία
  2014-2020».
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
  Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την υλοποίηση του έργου
  «Επιστημονική υποστήριξη από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας της αξιοβίωτης
  ανάπτυξης των ορεινών περιοχών για τη διετία 2021-2022», προϋπολογισμού 117.800,00 €
  ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση
  δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 18. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου
  «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για την προετοιμασία
  ένταξης της περιοχής Ζαγορίου στην UNESCO-Συντονισμός ενεργειών φορέων».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων της
  Περιφέρειας Ηπείρου.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση πράξης χαρακτηρισμού δημόσιας
  δασικής έκτασης στη θέση «Ακρωτήρι Παγανιάς» Λωρίδας Σαγιάδας στην Περιφέρεια
  Ηπείρου.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 030
  Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκών για
  αποστολή σε Ιδρύματα και στρατιωτικά φυλάκια της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, σε
  συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, τον ΕΟΔΥ και την 6 η Υ.ΠΕ., στη δράση DRIVE
  THROUGH, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων για την καταπολέμηση του COVID-19.
 24. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του
  Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την σύνταξη και κατάθεση των αναιρέσεων κατά των
  υπ’ αριθμ. 89/2020, 92/2020, 93/2020, 94/2020 και 103/2020 αποφάσεων του Διοικητικού
  Εφετείου Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του
  Αρείου Πάγου σχετικά με την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση του ενδίκου μέσου της
  πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στην ήδη διανοιγείσα δίκη, βάσει της
  από 27-09-2018 Αίτησης Αναίρεσης (αριθμ. καταθ. 41/1-10-2018) που άσκησε το Ελληνικό
  Δημόσιο.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
  διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση του Δικαστικού
  Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 56.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
  διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση
  παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
  διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση
  προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο – Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19»,
  προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ.
 29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
  διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του
  διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη)»,
  προϋπολογισμού € 71.554,30 με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
  Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το
  έτος 2018», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Μπαλάφα, μέχρι την 28-02-2021.
 31. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
  συμβάσεων, όλων των έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
  επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Άρτας για το έτος
  2021 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με
  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/16).
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
  «Μίσθωση μηχανημάτων έργων για εργασίες βυθοκόρησης της λιμνολεκάνης του αλιευτικού
  καταφυγίου Κορωνησίας».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
  «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων τάφρων – ρεμάτων στην
  Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας
  «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση οδών πρόσβασης κτηνοτροφικών μονάδων
  στην περιοχή Βάλτος Βίγλας Άρτας».
 35. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.
  Άρτας, οικ. έτους 2020.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 37. Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της
  πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
  2016 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ
  5000127», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για τις ανάγκες της Π.Ε.
  Άρτας.
 38. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/07-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
  κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια
  δύο (2) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
  Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των
  αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 39. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/07-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
  κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το
σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης,
προϋπολογισμού 1.673.486,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

 1. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021.
 2. Έγκριση του Πρακτικού 3/02-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
  κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την
  υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής
  Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC – THEMAtic
  Tourism founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο
  πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 και
  κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (υπολειπόμενο ποσό) της Π.Ε.
  Θεσπρωτίας, για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 55/2020
  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με
  χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής εθνικού-επαρχιακού
  δικτύου καθώς και ρέματος στην περιοχή Παραποτάμου-Ρίζιανης-Νεράιδα Δήμων
  Ηγουμενίτσας και Σουλίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών
  φαινομένων.
 5. Έγκριση του από 08-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020
  ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε.
  Πρέβεζας «Απομάκρυνση φερτών από ρέματα στην Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού
  42.152,21 € με ΦΠΑ.
 6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του
  Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – σήμανση και
  βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού €
  689.003,41 με Φ.Π.Α.
 7. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών
  και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης
  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2021 για τους συνοπτικούς
  διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς
  προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/16).
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας
  Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης – Ειδικός
  Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του προγράμματος «Παρακολούθηση
  δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου)
  για την περίοδο 2020-2021», ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή
  Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εφαρμογή του
  προγράμματος αποζημίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
  Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) για το έτος 2017 και για το έτος 2019, για την Π.Ε. Πρέβεζας.
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας σε εκτέλεση
  της αρ. 150/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε.
  Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς
  υποχρέωσης για την πληρωμή αποδοχών απασχολούμενου προσωπικού στην Π.Ε.
  Πρέβεζας.
 13. Έγκριση του Πρακτικού 2 ο 09-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
  κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
  φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της
  Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. και
  κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.