Ειδοποίηση Προς Δικαιούχους Χρήσης Τάφων Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Έχοντας υπ’ όψη :

• το άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας (198/2004 ΑΔΣ) στο οποίο αναφέρεται ότι «Από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού (2004), απαγορεύεται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων, στο κοιμητήριο. Διατηρούνται όλοι οι υπάρχοντες οικογενειακοί τάφοι, εκτός αν τα πρόσωπα (δικαιούχοι) των οικογενειακών τάφων αποφασίσουν την ανακομιδή των νεκρών, και την τοποθέτηση των οστών στο οστεοφυλάκιο ή παραιτηθούν από την χρήση τους. Στην περίπτωση αυτή οι τάφοι έρχονται στη πλήρη δικαιοδοσία του Δήμου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή μη μόνο σαν συνήθεις και για τριετή (…) χρήση.»

• το  άρθρο 12 (παρ.γ) , του ίδιου Κανονισμού στο οποίο αναφέρεται ότι «Οικογενειακοί τάφοι των οποίων έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι, περιέρχονται στο δήμο μετά πάροδο πενταετίας από τον ενταφιασμό του τελευταίου δικαιούχου, που μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα.(…).  Προκειμένου να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο δήμος μπορεί να καλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τους ενδιαφερόμενους, για να καταθέσουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο»

• το ότι η ψηφιακή καταγραφή (πλήρη αποτύπωση των τάφων) του κοιμητηρίου  έχει ολοκληρωθεί.

το Γραφείο Κοιμητηρίων καλεί τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων, τους πλησιέστερους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς αυτών ή τους νόμιμους κληρονόμους αυτών όπως προσέλθουν μέχρι τις 20-01-2021 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Πρέβεζας (κτήριο Παλαιάς Λαϊκής Αγοράς, Γραφείο 16)  προσκομίζοντας τα κάτωθι  δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα:

1. Αντίγραφο του παραχωρητηρίου Οικογενειακού Τάφου.

2. Αντίγραφο Απόδειξης Πληρωμής Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου.

3. Αντίγραφο Απόδειξης Πληρωμής Τέλους ενταφιασμού

4. Αντίγραφο Τιμολογίου κατασκευής οικογενειακού Τάφου.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

6. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

προκειμένου να δηλώσουν το δικαίωμά τους επί των οικογενειακών τάφων.

 Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο Δήμος δύναται να προβεί χωρίς άλλη υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε εφαρμογή του κανονισμού (ανακομιδή οστών, επιστροφή τάφων).