Ειδικό συνεργάτη θα προσλάβει η ΠΕΔ Ηπείρου – Μέχρι τις 8 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων

Την κάλυψη μιας θέσης ειδικού συνεργάτη ανακοίνωσε η ΠΕΔ Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες θα μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους μέχρι τη Δευτέρα08/03/2021 στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (τηλ. 26510 23960 -77656) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο Πτυχίοή Δίπλωμα της αλλοδαπής.

• Να έχουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα Περιφερειακήςκαι Τοπικής Ανάπτυξης, θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθεείδους παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τους τομείς δραστηριοποίησης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.