Δεκτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προσφυγή της Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιωαννιτών για τον οδοφωτισμό

Με την υπ’ αριθμ. 2066/2020 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικός
σχηματισμός) έγινε δεκτή προσφυγή της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίθηκε καθόλα σύννομο το σχέδιο
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, με
αντικείμενο την προετοιμασία, ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού
φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.192.214,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.ΓΙ.Α. (15.477.592,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ), που είχε υποβληθεί προς έλεγχο.
Το έργο, με σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ”European Local
ENergy Assistance” (ELENA) με κωδικό “ELENA-2014-058”, ο οποίος (μηχανισμός) αποτελεί
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση βιώσιμων μορφών
ενέργειας σε τοπικό επίπεδο με προέχον αντικείμενο τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων κατά το
στάδιο ωρίμανσης ενεργειακών έργων που εκτελούνται με την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών
αρχών.