Από 13 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου ορίζεται η αποστακτική περίοδος για τη λειτουργία αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Ενόψει έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου για τη λειτουργία αμβύκων
των μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο 7 § Ε του ν. 2669/2001) σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:

 Η αποστακτική περίοδος ορίζεται από 13 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου
2020.

 Προκειμένου να εκδοθεί άδεια απόσταξης από το Τελωνείο Πρέβεζας
απαιτείται η προσκόμιση από τους αμπελοκαλλιεργητές σχετικής βεβαίωσης
από την αρμόδια Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Πρέβεζας.

Η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται
μέχρι το πέρας της καταλυτικής ημερομηνίας (12 Δεκεμβρίου 2020) από την
Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για όσους παραγωγούς
βρίσκονται καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων του Αμπελουργικού
Μητρώου.

 Για τους παραγωγούς που κατέχουν αμπελοτεμάχια μικρότερα του ενός (1)
στρ. προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση για την ποσότητα των σταφυλιών
που παρήχθησαν θα πρέπει να προσέλθουν στην Δνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πρέβεζας Λεωφόρο Ειρήνης 65 με τα εξής
δικαιολογητικά:

 Αίτηση
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 Επίσημο έγγραφο για το ΑΦΜ
 Γεωγραφικό αποτύπωμα με συντεταγμένες
 Τίτλο ιδιοκτησίας

 Για τους παραγωγούς που κατέχουν αμπελοτεμάχια μεγαλύτερα του ενός
(1) στρ., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, απαιτείται
υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγκομιδής για το 2020
μέσω της ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται μετά από ραντεβού στα
παρακάτω τηλέφωνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. Ειρήνης 65 και στους υπαλλήλους:

  • ΚΟΝΤΑΞΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ τηλ.: 2682024768
  • ΧΑΣΚΗ ΜΑΡΙΑ τηλ.: 2682027774
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ