Αναρτήθηκε η πρόσκληση για την «Ενίσχυση Μικρών – Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Αναρτήθηκε σήμερα από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου η πρόκληση
«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ΑΔΑ:
ΩΞΞ57Λ9-ΞΚΦ).

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της
Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
www.peproe.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ και
αφορά την ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ηπείρου που επλήγησαν από την πανδημία.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων είναι στις 15/10/2020 (ώρα
13.00μμ) και ημερομηνία λήξης των υποβολών στις 04/11/2020 (ώρα
15.00μμ).

Υπενθυμίζεται πως η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr
με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου
».