Ανάδοχοι για τη Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ και την Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεοχωρίου

Η εκ νέου ανάθεση του έργου «Μεταφορά δικτύων ΔΕΥΑΙ» και η ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου είναι οι κυριότερες
αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία
συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Συγκεκριμένα:

 Η Οικονομική Επιτροπή σε εφαρμογή απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ανέδειξε νέο οριστικό ανάδοχο του έργου
«Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ» προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ), την
Εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», η οποία είχε καταθέσει τη Προδικαστική
Προσφυγή.

 Η Ο.Ε. ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Επέκταση Ε.Ε.Λ.
Νεοχωρίου (3 η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου
Νικ. Σκουφά, προϋπολογισμού 1.130.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Επίσης κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών:

 «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου»,
προϋπολογισμού 130.000 €. Ανάδοχος: Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια – Καμπή Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού
€ 70.000. Ανάδοχος Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.

 Άμεση σύνδεση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων λόγω
πανδημίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της», προϋπολογισμού 86.800 ευρώ.
Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.».

Τέλος εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών –
Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού
125.000 €.